Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Наука и образование за интелигинтен растеж

От 28 до 30 май 2021 г. 16 педагогически специалисти от ДГ №74 "Дъга" участваха в обучение

по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове - Дейност 1

l   Тема на обучението:   ,,Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч’’.

 

https://teachers.mon.bg

Прикачени документи

monitoring.pdf