Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Обществен съвет

Членове на Обществения съвет 

 

                              ЗАПОВЕД №87 /18.12.2019 г.

Във връзка с чл. 265, ал. 1 от ЗПУО и на основание протокол от събрание на родителите от ДГ № 74 „ДЪГА”, проведено на 28.11.2019 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Създава се Обществен съвет към ДГ № 74 „ДЪГА”, който се състои от  5  бр. членове:

1.Стоимен  Петров  Четрафилски  -  председател

Членове:

2.Елена Георгиева Ковачева – представител  на район Подуяне

3.Мария Йорданова Найдова

4.Петър Григоров Григоров

5.Маргарита Владимирова Георгиева

2.Резервни членове:

1.Симеона  Георгиева Ненчовска - Ердир

2.Катерина Владимирова Пекина

3.Виктория Колева Николова

4.Таня Милчова Кимова – Цветкова

  1. Членовете на ОС се избират за срок от 03 години.

Директор:………………………

             /Райна  Велинова/