Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

План програма по БДП 2022/2023 г.
Правилник за безопасни условия на обучение,възпитание и труд 2022/2023г.
Годишен план за дейността на Д Г за учебната 2022/2023 г.
Правилник за дейността на ДГ 74 за учебната 2022/2023 г. - 1 част
Правилник за дейността на ДГ 74 за учебната 2022/2023 г. и План за адаптация - 2 част
План програма за безопастност на движението по пътищата 2022 г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на деца
Стратегия и програмна система за развитие 2020-2024 г.
Правилник за безопасни условия на обучение,възпитание и труд
Етичен кодекс за работещите с деца
Вътрешни правила за работа в детската градина в епидемична обстановка-ковид
Организация на деня в ДГ № 74 Дъга
Правилник за вътрешният трудов ред 2021-2022г.
Годишен план за дейността на детската градина 2021-2022г.
План програма по БДП