Facebook

ДГ 74 Дъга

Детска градина в град София

 

 

Уважаеми родители,

 

уведомяваме Ви,че през периода  16 -20.11.2020г. в ДГ №74 "Дъга"

има разформирована група

поради  отпуск по болест на учителите в групата

без наличие на положителен тест за Коронавирус.

ДГ №74 "Дъга" изказва благодарност за  проявената висока отговорност и

съдействие на родителите

от  III А група "Маргаритка"!

Спазват се всички противоепидемични 

мерки и учебно-възпитателният процес в останалите групи  протича по

приетия учебен план.

 В институцията няма установен случай на дете и служител  с COVID-19.

 

 

Заедно сме и ще се справим!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ- ФИЛОСОФИЯ С  ДЕЦА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ  ТУК

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ,РОДИТЕЛИ!   

 

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.)
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) През учебната 2020 – 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.
(2) Отсъствията на деца по ал. 1 са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.
(4) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ДА СЕ ЗНАЕ,ДА СЕ ПОМНИ,ЧЕ

БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА!

НА БУДИТЕЛИТЕ СКРОМНИ

БЪЛГАРИНЪТ КИТКА СВИВА!"

    

Днес децата от 4 ПГ "Здравец" поздравиха

  учителите и  служителите на ДГ№ 74 "Дъга"

послучай Деня на будителите -1 ноември.

 

 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

          НА 12.11.2020 г. В ДЕТСКА ГРАДИНА  № 74 „ДЪГА“

 

  СЕ ОРГАНИЗИРА СНИМАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДЕЦА

 

ЗА КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ И КАЛЕНДАРИ.

 

ВТОРА ДАТА – 26.11.2020 г.

 

          ЗАПИСВАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА СНИМКИТЕ

 

ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАСАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

ЗАЕДНО С ПЛАЩАНЕТО НА МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ

 

ОТ 5-ти ДО 10-ти НОЕМВРИ 2020 г.

 

 

                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРС ЗА ДОД АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

      Уважаеми родители,

 

      В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел

Кунчев, държавен санитарен главен инспектор са

регламентирани следните изисквания:

 

 1. При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от

личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за

патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено

не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската

градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен

срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени

задължителните имунизации за възрастта съгласно

Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република

България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на

контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни

преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните

имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска

градина, когато са налице трайни противопоказания за

имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №

15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 –  За децата от Детска ясла-изследвания с отрицателна

реакция по Васерман за един от родителите,извършена

в шест месечен срок преди постъпване на детето в детската

ясла.

Забележка: Деца,които са посещавали Детска

ясла,представят само здравният картон от яслата или друго

детско заведение и медицински изследвания в зависимост

от периода на отсъствие.

 1. При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          еднократен отрицателен резултат от изследване за

патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2

месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни

паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката,

профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр.

40 от 2006 г.).

     С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване

струпване на родители и деца пред кабинетите на

общопрактикуващите лекари, родителите, които са

преценили, че детето им ще възобнови посещението,

вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен,

могат да декларират обстоятелството, че не им е известно

детето да е било в контакт със заразно болни и нямат

признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

02.09.2020 г.                                                                                      От ръководството на ДГ № 74 „Дъга“

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно!!! Важно!!! Важно!!!

 

вътрешни ПРАВИЛА ЗА дейността НА детска ГРАДИНА № 74 „ДЪГА“ В извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

 1. Изисквания относно приема на децата в детската градина
 2. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
 3. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
 4. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им. Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
 5. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата.
 6. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина
 7. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост.
 8. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.
 9. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите.
 10. Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.
 • Изисквания относно персонала в детската градина

Служителите  на детската градина, е нужно:

 

 1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.
 2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.
 3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.
 4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
 5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
 6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.
 7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.
 8. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.
 9. Дезинфекционни мероприятия
 10. Да се постави мокър филтър пред всички входове.
 11. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час).
 12. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата, след приема на последното дете за деня  и след прибиране на децата от разходка или игра на двора.
 13. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на осветителните тела и перилата на стълбищата  най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:00 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:00 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата.
 14. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията.
 15. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч.
 16. Протоколи за поведение

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 

 1. Първоначално поведение

 

 • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

 

 1. В случай на положителен тест на дете

 

 • Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
 • Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
 • СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

 

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 1. Първоначално поведение

 

 • Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
 • Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
 • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

 

 1. В случай на положителен тест при възрастен

 

 • Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
 • Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
 • СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
 • Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

 

                                                    

 

 

 

                                                      ДЕТСКА ГРАДИНА №74

                                                      ГР. СОФИЯ  1517,  Ж. К. „СУХА РЕКА“

                                                      УЛ.“ ХАН СЕВАР“ №1

                                                      www.dg74-daga.com

                                                                                                               dg74daga@gmail.com                                                  

                                                                                                               0884801489

                                                                                                               02/8479836,    02/8479762

                                                            

                                              О  Б  Я  В  А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ       НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

          На основание чл. 19 от Наредба №5 на МОН за предучилищно образование и Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности, приети с Решение 135 на СОС по протокол №30/06.04.2017г., изм. и доп. с Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020г. утвърдени от Кмета на СО и във връзка с писмено заявено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ДГ №74 „Дъга” обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД), извън държавните стандарти (ДОС) по следната дейност:

 

 • Английски език

 

          Допълнителните образователни дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

І. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите.

(2) Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес.

(3) Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, комисията прави справка  за актуално състояние на кандидата. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава.

(4) Декларация на основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2 - 7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от съответния педагогически специалист.

(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.

(6) Референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД - до 5 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.

(7) Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.

(8) Оферта, която трябва да съдържа:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина.

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - дипломи, удостоверения, сертификати и др.

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.

г) Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.

д) Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.

 

 1. Критерии за оценка на офертите:

(1) Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:

а) за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5 т.;

б) за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10 т.;

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, /напр. професионално-квалификационна степен, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 

(2) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. „б“ документи - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) при липса на професионален опит - 5 т.;

б) до 3 години - 10 т.;

в) над 3 години - 25 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 

(3) Ресурсно обезпечаване на определената ДОД - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на кандидата 10 т.

б) материално-техническо обезпечаване на обучението, което е за сметка на кандидата - 15 т.

 

(4) Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето - максимален брой точки 10.

Броят точки се определя по следната формула:

 

                           Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена    х 10 =

                                  Цената, предложена от съответния участник

 

ДОД