Facebook

ДГ 74 Дъга

Детска градина в град София

ДГ 74 Дъга - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,сметката  по която можете да внасяте

таксите за посещението на децата в  детската градина е:

 

Общинска банка :   IBAN  BG50SOMB91303126308002

 

Детска градина №74 "Дъга"

 

 НЕ ВНАСЯЙТЕ ПАРИ ПО ДРУГАТА СМЕТКА!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

За разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителна образователна дейност „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ в ДГ №74“Дъга“ гр. София

за учебните 2020/2021, 2021/2-22, 2022/2023 години

 

На 23.11.2020 год. в Детска градина № 74 „Дъга“, гр. София на основание Заповед № РД-09-87/23.11.2020 г. на Директора на ДГ № 74  и във връзка с Правилата на Столичен общински съвет за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община (Правилата) се проведе заседание на Комисия в състав:

Председател:

Радостина Влайкова – старши учител ДГ № 74

Членове:

 1. Елена Ковачева – Началник Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и здравеопазване“ СО р-н „Подуяне“
 2. Нели Младенова – касиер ДГ № 74
 3. Мария Найдова - представител на Обществения съвет в ДГ №74
 4. Поля Стоянова - представител на родителите,

             която да разгледа и оцени предложенията, постъпили в посочения срок за участие в конкурса за избор на изпълнител за допълнителна образователна дейност „ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА“ в ДГ №74“Дъга“, гр. София.

      За участие в конкурса до крайния срок, посочен в обявлението,  в канцеларията на детското заведение е постъпила една оферти от фирма:

            Пликовете на кандидата са подадени в срок, в цялост и запечатани.

            В 13.00ч. в Учителската стая на ДГ №74 беше внесен запечатан плик с постъпилата оферта.

       Комисията пристъпи към отваряне на големият плик  постъпил и входиран в деловодството на ДГ № 74 „Дъга“.

        Установено бе, че кандидата имат налични плик А и плик Б /Оферта/

        При отваряне на плик А, комисията констатира следните пропуски:

 1. Липсва копие на документацията за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК или от документа за самоличност (чл.10 (3)от ПРАВИЛА за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община).
 2. Липсва декларация на основание на чл.220, ал.1 от ЗПУО, от педагогическият специалист ( декларацията е попълнена от името на собственика на ЕООД „ОнтоИдея“) – (чл.10 (4) от от ПРАВИЛА за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община).
 3. Липсват референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД (чл.10 (6) от ПРАВИЛА за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община).
 4. Проекта на договора е изготвен не коректно – отразена е ценат на извършваната услуга (чл.10 (7) от ПРАВИЛА за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община).

      Поради констатираните пропуски в представените документи фирмата - кандидат не се допуска до втората стъпка от провеждане на конкурса - отваряне на плик Б.

            След приключването на своята работа, членовете на комисията подписаха и предадоха на Директора на ДГ №74 „Дъга“ протокола от разгледаната оферта за осъществяване на допълнителни  образователни дейности в детската градина. 

 

23.11.2020 г.

гр. София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ- ФИЛОСОФИЯ С  ДЕЦА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ  ТУК

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ,РОДИТЕЛИ!   

 

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.)
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) През учебната 2020 – 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.
(2) Отсъствията на деца по ал. 1 са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.
(4) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ДА СЕ ЗНАЕ,ДА СЕ ПОМНИ,ЧЕ

БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА!

НА БУДИТЕЛИТЕ СКРОМНИ

БЪЛГАРИНЪТ КИТКА СВИВА!"

    

Днес децата от 4 ПГ "Здравец" поздравиха

  учителите и  служителите на ДГ№ 74 "Дъга"

послучай Деня на будителите -1 ноември.

 

 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

          НА 12.11.2020 г. В ДЕТСКА ГРАДИНА  № 74 „ДЪГА“

 

  СЕ ОРГАНИЗИРА СНИМАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДЕЦА

 

ЗА КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ И КАЛЕНДАРИ.

 

ВТОРА ДАТА – 26.11.2020 г.

 

          ЗАПИСВАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА СНИМКИТЕ

 

ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАСАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

ЗАЕДНО С ПЛАЩАНЕТО НА МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ

 

ОТ 5-ти ДО 10-ти НОЕМВРИ 2020 г.

 

 

                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРС ЗА ДОД АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

      Уважаеми родители,

 

      В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел

Кунчев, държавен санитарен главен инспектор са

регламентирани следните изисквания:

 

 1. При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от

личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за

патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено

не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската

градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен

срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени

задължителните имунизации за възрастта съгласно

Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република

България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на

контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни

преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните

имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска

градина, когато са налице трайни противопоказания за

имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №

15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 –  За децата от Детска ясла-изследвания с отрицателна

реакция по Васерман за един от родителите,извършена

в шест месечен срок преди постъпване на детето в детската

ясла.

Забележка: Деца,които са посещавали Детска

ясла,представят само здравният картон от яслата или друго

детско заведение и медицински изследвания в зависимост

от периода на отсъствие.

 1. При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          еднократен отрицателен резултат от изследване за

патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2

месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни

паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката,

профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр.

40 от 2006 г.).

     С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване

струпване на родители и деца пред кабинетите на

общопрактикуващите лекари, родителите, които са

преценили, че детето им ще възобнови посещението,

вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен,

могат да декларират обстоятелството, че не им е известно

детето да е било в контакт със заразно болни и нямат

признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

02.09.2020 г.                                                                                      От ръководството на ДГ № 74 „Дъга“

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно!!! Важно!!! Важно!!!

 

вътрешни ПРАВИЛА ЗА дейността НА детска ГРАДИНА № 74 „ДЪГА“ В извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

 1. Изисквания относно приема на децата в детската градина
 2. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
 3. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
 4. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им. Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
 5. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата.
 6. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина
 7. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост.
 8. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.
 9. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите.
 10. Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.
 • Изисквания относно персонала в детската градина

Служителите  на детската градина, е нужно:

 

 1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.
 2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.
 3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.
 4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
 5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
 6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.
 7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.
 8. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.
 9. Дезинфекционни мероприятия
 10. Да се постави мокър филтър пред всички входове.
 11. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час).
 12. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата, след приема на последното дете за деня  и след прибиране на децата от разходка или игра на двора.
 13. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на осветителните тела и перилата на стълбищата  най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:00 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:00 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата.
 14. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията.
 15. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч.
 16. Протоколи за поведение

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 

 1. Първоначално поведение

 

 • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

 

 1. В случай на положителен тест на дете

 

 • Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
 • Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
 • СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

 

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 1. Първоначално поведение

 

 • Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
 • Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
 • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

 

 1. В случай на положителен тест при възрастен

 

 • Да се и<