Facebook
ДГ 74 Дъга
Детска градина в град София

Нормативна уредба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

- Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ 74 за учебната 2023/2024 година
- Седмично разпределение -Програма за учебната 2023/2024 година
- Програмна система в ДГ 74
- План за квалификационна дейност на ДГ 74 за учебната 2023/2024 година
- Програма за превенция от ранно напускане на деца от ДГ 74 за учебната 2023-2024 г.
- Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ 74 за учебната 2023-2024 г.
- Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ 74 за учебната 2023/2024 година
- Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в ДГ № 74 за 2023/2024 учебна година
- Годишен план за дейността на ДГ № 74 за учебната 2023/2024 година
- Правилник за дейността на ДГ 74 за учебната 2023/2024 година
- План за адаптация в ДГ 74
- План програма по БДП 2022/2023 г.
- Стратегия и програмна система за развитие 2020-2024 г.
- Етичен кодекс за работещите с деца
- Вътрешни правила за работа в детската градина в епидемична обстановка-ковид
- Организация на деня в ДГ № 74 Дъга